Giới thiệu khóa học

Đây là khóa học dành riêng cho SV của thầy Duy Khôi trong học phần UDCNTT&TT năm 2021-2022

Đăng ký khóa học

Dành cho SV

Miễn phí Đăng ký